ترمز اتوماتیک هوشمند

شیب2

 

این سیستم هنگامی که خودرو در سربالایی و سطوح شیب دار ترمز میگیرد به صورت اتوماتیک و هوشمند ترمز را تا هنگام حرکت نگهداشته و بدین ترتیب مانع عقب رفتن خودر در هنگام اغاز حرکت خودرو می باشد.پس از فشردن پدال گاز ترمز را رهانموده و خودرو بدون هیچگونه عقب روی به سمت جلو حرکت می نماید.

شیب1