Date: 14 سپتامبر 2014
Cat:

20140415_170659

گاز -ترمز دستی

این دستگاه  بدون آسیب رسانی به خودرو  با پایه مخصوصی به زیر صندلی نصب و قسمت اهرمی این دستگاه به صورت عمودی روی پایه ای که قبلا نصب شده جاگذاری می گردد و این دستگیره به شکل دنده خودرو و در نزدیکی آن، که قابلیت کوتاه و بلند شدن نیز دارد طراحی شده است که با فشارآوردن به طرف جلو  عمل ترمز و به طرف عقب عمل گاز انجام می شود. این اهرم نیز با اهرم های دیگری بر روی پدال گاز و ترمز با پیچ و مهره نصب می گردد که در زمان استفاده به نیروی زیاد نیاز نمی باشد.

اشخاص متقاضی:
افرادی که دارای معلولیت یا قطع پای راست  می باشند و افراد ضایعه نخاعی و دو پا قطع و یا معلولیت شدید در هر دو پا در صورت اتوماتیک بودن خودروی آنها می توانند از این دستگاه استفاده نمایند.